A migráció kezelésére tett rövid- és középtávú javaslatok

A migráció kezelésére tett rövid- és középtávú javaslatok

A migráció hatékony kezelése csak az országok közös fellépésével kezelhető eredményesen. A közös fellépéshez azonban számos kompromisszumot kell kötni, a szegényebb és gazdagabb országok, így a nagyobb és a kisebb integrációt akarók, valamint az euroszkeptikus és a migránsok befogadását ellenző pártok között. Vannak akik úgy vélekednek, hogy a migráció Európa számára rossz és vannak, akik szerint jó dolog. A válasz azonban attól függ, hogy az Unió hogyan fogja kezelni a beáramló menekülteket, és gazdasági bevándorlókat. A felemelkedés és bukás lehetőségét a jövő egyaránt tartalmazza.

Európának szüksége van bevándorlókra, mert a demográfiai adatok szerint a népesség a 2050-es években jelentős csökkenésnek indul, az öregedési folyamatok pedig már megindultak. A bevándorlás kezelésének nehézségei csak a 2. Világháború utáni állapotokhoz, vagy a német egyesítéshez hasonlíthatóak, azaz mindenképpen óriási összegeket emészt fel, ugyanakkor tekinthető megtérülő beruházásnak is. Az elmúlt időszakban megindult vándorlás, feltételezések szerint még hosszú évekig el fog tartani, teljes elhárítására törekedni szinte lehetetlenség és értelmetlen is.

A migráció alapvető okai: egyenlőtlenségek növekedése a világban, klímaváltozás, túlnépesedés, a térségek diktatúráinak hibás politikai kezelése a fejlett országok részéről, a társadalmi és az anyagi tőke kiszívása a legszegényebb országokból, a fegyverkezés, és a szegény országok felső rétegeinek luxusfogyasztása, összefoglalva tehát a kapitalizmus működésének mellékhatásai. Emellett kicsi a technológiai és kulturális transzfer a fejlettebb országokból, a szegényebbek felé. Egyes technológiák (internet, mobiltelefónia), viszont erősítik a globalizációt, így ellentmondás alakul ki, mely feszültséget okoz a világrendben. A helytelen kezelés tovább erősítheti a terrorizmust, a helyi háborúkat, ennek pedig a fejlett és fejlődő társadalmak egyaránt kárvallottai lehetnek.

A cselekvésnek két irányúnak kell lennie: rövidtávon, a már megindult migráció kezelése, hosszútávon, a migrációs helyzet kialakulásának a meggátolása. Jelen írás a probléma rövid - és középtávú kezeléséve foglalkozik, amely Európát és közvetlen környezetét is érinti.

Szabályok, rendszerek, és az Uniós költségvetés megváltoztatása

 1. Az Európai Uniónak külön intézményrendszert kell létrehoznia, a bevándorlás szerteágazó problematikájának kezelésére.
 2. Az EU-nak hosszú távú befektetésnek kell tekintenie a bevándorlást, a humanitárius szemlélet mellett, ezért a hatékonyság, a racionalitás is fontos, mert igen nagy anyagi ráfordításról van szó. Az Unió költségvetéséből megfelelő módszerekkel el kell különíteni 8-10 milliárd Eurót egyszeri alkalommal, és 4-5 milliárd Eurót minden évben a rendszer fenntartására. Évi 0,5-1 millió ember befogadásáról lehet szó, kvótarendszer bevezetésével, melyben elsőbbséget élveznek a menekültek. Ha nem válik rendezetté a befogadás, az országok külön-külön cselekvése esetén, sokkal többe fog kerülni.
 3. Közös határőrizeti rendszert kell létrehozni, minden ország részvételével, de közös parancsnokság alatt. Különösen fontos beszerezni őrhajókat, naszádokat, szállító hajókat a Földközi tenger térségének ellenőrzésére. El kell érni, hogy minden vízummal, útlevéllel nem rendelkező ember, csak a kijelölt határátkelőkön tudjon bejönni az Unió területére. Lehetőleg minden menekülteket, migránsokat szállító hajót el kell fogni, és elkülönített helyekre vinni az EU területén belül.
 4. Az Unió keleti és déli határainál szigeteket, Közép-Európában jól elkülöníthető helyeket kell igénybe venni, és ki kell alakítani 2-300 ezer ember részére, zárt menekülttáborokat. Itt a leendő bevándorlók legfeljebb 30 napig tartózkodnának. Ez idő elején az ide érkezettek belépési kérelmet adnának be, felvennék a személyi adataikat, és a határőrizeti szervek ellenőriznék, hogy a megadott adatok megfelelnek-e a valóságnak. Ha nem, vissza kell szállítani őket, vagy az anyaországba, vagy oda, ahonnan jöttek. Az ellenőrzés javát erre kijelölt nyelvészek, tolmácsok végeznék, számítógépes, és internetes technikák segítségével. Európában sok ezer olyan bevándorló él hosszú évek, évtizedek óta, kik anyanyelvükként beszélik a polgárháborús régiók, és afrikai országok nyelveit. Anyagi eszközökkel, vagy egyéb módszerekkel el kell érni, hogy a menedékkérők elbírálásában segítsenek. A személyazonosság megállapításában rész tudnak venni a kritikus országokban hosszabb időt eltöltött újságírók, diplomaták, üzletemberek is. A bevándorlási kérelmek elbírálásánál a menekülteké az elsőbbség. Ki kell alakítani egy személyeket azonosító, és menekültkérelmeket elbíráló szervezetet.
 5. Létre kell hozni az uniós országok nagyvárosainak közelében olyan 5-10 ezer embert befogadó „iskolavárosokat”, melyek elősegítik a bevándorlók integrációját, és hozzájárulnak ahhoz, hogy hosszú távon asszimiláció történjen. Ez a munka hatalmas szellemi erőforrásokat is igényel, mert ilyen „iskolavárosból”, mintegy 150- 200 darabot kellene építeni, és személyzettel ellátni. Az „uniós állampolgár” jelölteknek két évre adnának meghatározott területre szóló tartózkodási engedélyt. Az „iskolavárosokat” lehetőség szerint a kisebb gazdasági erejű országokban kell elhelyezni, a tőkebeáramlás, fogyasztás, segítheti fejlődésüket, kialakításuk olcsóbb. Ez idő alatt intenzív tanulási folyamatba vonnák be a bevándorlókat, a reszocializáció érdekében. 12 éves kor alatti gyerekek a nagyvárosi iskolákban tanulnának, tanórán kívüli segítséggel. Az „iskolavárosokban” kicsi családi otthonokban kapnának elhelyezést a bentlakók, kisebb boltok, tantermek állnának rendelkezésre, ahol reggel 8, és délután 4 között oktatás folyna, a területet elhagyni ebben az időben nem lehetne. A tanulók „ösztöndíjat” kapnának, mely minimálisan fedezné szükségleteiket. A tanórákon mindenkinek kötelező lenne a részvétel, európai munkarenddel. A tanmenet, és a résztvevő pedagógusok meghatározóak az integráció szempontjából. A tanulóknak két év alatt minden tárgyból le kell vizsgázniuk, munkavállalási engedélyt csak akkor kaphatnak. (Feketén vállalt munka esetén kiutasíthatóak.) A tanulóknak, amikor beköltöznek az „iskolavárosba” kvótarendszer alapján kérelmezni kell, mely országban szeretnék folytatni az életüket. Ennek megfelelően kell kiválasztani az angol nyelv mellett, a második nyelvet, melyből két év alatt legalább szóbeli középfokú nyelvvizsgát kell tenniük. A tantárgyak között szerepelnie kell legalább egy szakmának. (Amennyiben van, különbözeti vizsgát kell tenni.) Az európai kultúrába integrálódás fontos tantárgyai a következők: európai kultúra (viselkedés, higiénia, egészségügy, női egyenjogúság, gyermeknevelés, tudáscentrizmus, munkakultúra, pénzügyek, háztartásvitel, számítógépes programok), európai történelem, európai földrajz, integrált természettudományos oktatás. Szintén kötelező jelleggel, betekintés az európai művészetekbe: film, zene, képzőművészetek. (Ezekre kiváló alkalmak a hétvégék). Az egyházak bevonásával a zsidó-keresztény kultúra-, és a Biblia ismertetésének is meg kell történnie (muszlimok részére). A bevándorlók műveltsége, kulturális színvonala az évek során egyre jobban fog szórni, hiszen jelenleg a középrétegek menekültek el hazájukból, de számítani lehet a szegényebb rétegekre is a későbbiekben. Aki a két év letelte előtt sikeres vizsgákat tesz, elhagyhatja az „iskolavárost”, és szabadon letelepedhet az előzetesen kiválasztott, és jóváhagyott országban, amely majd eldönti, mikor kaphat állampolgárságot. Aki nem teljesíti a kötelezettségeket, fél év haladékot kaphat, de ha ezután sem tud levizsgázni, kiutasításra kerül.
 6. Koordinációs szervezetet kell létrehozni az „iskolavárosokban” tanító pedagógusok számára. Szerződések alapján, fél-egy éves váltásokban jönnének a különböző országokból. Eljövetelük, ottlétük, a szakmai-gyakorlati oktatás komoly logisztikai tevékenységet igényel.
 7. Az „iskolavárosokban” polgárőrségeket kell felállítani, a rendőrségnek jogosultságot kell biztosítani a szállások -, az iskola vezetőségének az életvitel ellenőrzésére. El kell érni, hogy a vallási jelképek, cselekedetek kizárólag a magánélet részét képezzék, az iskolai tevékenységet, munkát ne zavarják meg. Külön figyelmet kell fordítani a nők felzárkóztatására, egészségügyi tájékoztatására. Az oktatás természetszerűleg koedukált osztályokban folyjék.
 8. Az „iskolavárosokat”, felesleges kapacitások esetén a hátrányos helyzetű európai körzetek szegény rétegeinek felzárkóztatására kell használni.

Amennyiben az egyes országok külön-külön próbálják megoldani a menekült és migráns kérdést, óriási veszélye van az iszlám terrorizmus előretörésének a térségben, a hatalmas egyenlőtlenségek miatt. A kisebb országok teljesen védtelenné válhatnak, mert nincs módjuk megfelelő védekezésre.

A multikulturalizmus mai formája nem működőképes. Ha nem sikerül integrálni a migránsokat, Európa nagyon hosszú agóniája várható a csökkenő gazdasági erő, az elöregedés, és a népességszám csökkenése miatt.

Az óriási egyenlőtlenségek miatt hosszú ideig számolni kell az iszlám terrorizmussal, amíg a közel-keleti és afrikai térségekben, nem csökkennek az egyenlőtlenségek, és a termelés nem áll fejlődési útra.

Az USA, Oroszország, és Kína 5-25 éves távon ellenérdekeltek abban, hogy Európa a legerősebb világhatalommá váljon, hiszen egy „konkurens” kiiktatásával könnyebb saját népességük uralmát kiterjeszteni. Ugyanakkor a globalizált gazdaság, a kapitalizmus, a demokratikus eszmék, és pillanatnyi érdekek, nem engedik meg számukra, hogy nyíltan fellépjenek. Egy lassú gyengülésnek azonban titokban örülnének egyes vezetőik.

A migráció békés lefolyásának kulcskérdése a tolmácsolás, a megfelelő tájékoztatás, és a korrekt humanizmus.

Kevés az idő, százezrével áramlanak részben ellenőrizetlenül Európába a menekültek, gazdasági bevándorlók. Egy hónap múlva dönteni kellene az új szervezetek létrehozásáról, Novemberre kodifikálni, Decemberre ratifikálni kellene az egyezményeket. Januárra meg kellene, hogy kezdődjön az új intézmények felállítása, és a táborok építése.

Tibor Janosi-Mozes
A szerző filozófia és szociológia szakon végzett az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen. Elsősorban futurológiai és egyéb társadalmi folyamatokkal kapcsolatos témákban publikál itt és más folyóiratokban.


 • Jövőkép a családról, nevelésről és az oktatásról

  Indiai gyerekek az iskolában (Fotó: Devannath / Pixabay)

  A család válságával már több évtizede foglalkozik a szociológia, a pszichológia, és más társadalomtudományok. Ezek kezdetben csak a fejlett világgal kapcsolatban állapítottak meg vészjósló tendenciákat, ma már vizsgálatuk tárgyává teszik Indiát, Kínát, és Dél-Amerikát is. A kutatásokból egyelőre vegyes kép alakul ki. Minden esetre az kiderült, hogy még nincs itt a világvége. A családnak hosszú a története, és túlságosan mélyen gyökerezik ahhoz, hogy könnyedén megszűnjön létezni, de ha eltűnne, akkor sem hihető, hogy az emberiség halála következne. A nevelés csődjéről is hallani, az oktatásról pedig rettentő sirámokkal van tele a világsajtó: dörgedelmeket szórnak az analfabetizmusról, a gyerekkatonákról, a gyermekrabszolgaságról. Mintha a gyerekeknek nem lett volna a történelem során még sanyarúbb a sorsuk, mint ma. Annyira, hogy többségük meg sem érte az egy éves kort. Amíg a világ elér a Finn, és Svéd nevelési -, oktatási rendszerig, még számtalan gyerek lesz a kábítószer, a prostitúció, az éhezés, és az otthoni erőszak áldozatává. Csak türelmesen, empátiával lehet javítani ezen, mert bármilyen konfliktus esetén a gyerekek vagy a nők az első áldozatok.

 • Isten erősödik

  Isten erősödik

  Az ezotéria, a homeopátia, a jóslások, a szellem-hívés, és a többi, ma olyan, mint a középkorban a boszorkányság. Összefügg a bizonytalansággal, a zűrzavarral.

 • Nikoletta az Unió közepén

  Nikoletta az Unió közepén

  A zöldségessel beszélgetve szereztem szállást Belgiumban. Édesanyját szállítottam autóval lánytestvéréhez, cserébe kosztot, kvártélyt kaptam négy napig. Nikoletta 22 éve hagyta el Magyarországot. Tizennyolc évesen Budapestre jött, otthagyva a Dunántúlt, az örökösen veszekedő, válni készülő szülőket. A negyven évesen is filigrán, szép arcú, szexis nő, varrást tanult a kilencvenes években egy szakmunkásképzőben, de utált varrni. A munkaközvetítőben megszólította egy hölgy, au pair munkát ajánlott neki Szardínián, nyelvtudás nélkül. Három nap alatt döntött további életéről, elfogadva az ajánlatot. Egy év alatt középszinten megtanult olaszul, remekül érezte magát a magyar szakiskola, és egy részeges apa után.

 • Csepeli György Friderikusznál

  Csepeli György Friderikusznál

  Egy jó kérdező és egy kiváló tudós beszélgetése mindig tanulságos, amiből sokat profitálhatunk. Így volt ez most is az ATV Friderikusz című műsorában.

 • Utopisztikus ajánlások az EU-nak a migráció csökkentése érdekében

  Utopisztikus ajánlások az EU-nak a migráció csökkentése érdekében

  Európa sorsa a következő tíz évben fog eldőlni az egész 21. századra: integrálódik, szétesik, vagy elsorvad. Ezeket a folyamatot gyorsítja fel a migráció. Ha sikerül ez idő alatt létrehozni a közös határőrizeti rendszert, a közös hadsereget, és a közös pénzügyi rendszert, jelentősen megnövekszik az integráció esélye, és stabilizáló lehet a világ egésze számára.

 • A migráció kezelésére tett rövid- és középtávú javaslatok

  A migráció kezelésére tett rövid- és középtávú javaslatok

  Vannak, akik szerint a migráció Európa számára rossz, és vannak akik szerint jó. Pedig ez attól függ, hogy az Unió hogyan fogja kezelni a helyzetet. A felemelkedés és a bukás lehetőségét a jövő egyaránt tartalmazza. A migráció kezelésére tett rövid- és középtávú pragmatikus javaslatok következnek.

 • Öt térképen a Föld jelenkori népvándorlási útvonalai

  Öt térképen a Föld jelenkori népvándorlási útvonalai

  Európa számára jelenleg a saját problémája a legnagyobb, de ha körülnézünk a nagyvilágban, láthatjuk, hogy nem vagyunk egyedül a ’menekültválsággal’. A National Geographic összegyűjtötte és térképeken tette érthetőbbé, átláthatóbbá, hogy mi is történik a világban.

 • Európa hasznára is fordíthatja a migrációt

  Európa hasznára is fordíthatja a migrációt

  Európa hasznára is fordíthatja a migrációt, ha nem spórol az oktatással.